Trang chủ
Tin Tức
Giới Thiệu
Tuyển Dụng
Hình Ảnh Hoạt Động
Liên hệ
 

SẢN PHẨM DỊCH VỤ
»  Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
»  Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
»  Đào tạo nghề, chuyên môn nghiệp vụ
»  Dịch vụ kiểm tra phân tích kỹ thuật
»  Tư vấn Giám sát an toàn
»  Kiểm tra hàng hóa XNK
»  Tư vấn hỗ trợ pháp lý
»  Tư vấn giới thiệu việc làm
»  Cung cấp PPE
»  Đại lý phát hành tranh, ảnh ATLĐ
»  Đo đạc, đánh giá tác động môi trường
»  Giới thiệu và xúc tiến thương mại
»  Lắp đặt điện, PCCC, chống sét, máy móc CN
»  Lịch huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
THÔNG TIN TƯ LIỆU
»  Văn bản pháp luật về ATVSLĐ
»  Các quy định và hướng dẫn về ATLĐ
»  Nghiên cứu trong lĩnh vực Kiểm định, Huấn luyện ATVSLĐ
Hình Ảnh Hoạt Động
Website liên kết
Thống kê truy cập
1.021.637 lượt truy cập
6 đang trực tuyến
Cân chỉnh, hiệu chuẩn van an toàn, áp kế

     1. Van an toàn:

Ø Duøng ñeå baûo veä thieát bò khoâng vöôït quaù aùp suaát quy ñònh. Khi aùp suaát trong thieát bò taêng leân ñeán aùp suaát  caøi ñaët cuûa van an toaøn thì van seõ töï môû ñeå xaû aùp suaát ra ngoaøi, ngaên ngöøa söï coá noå vôû thieát bò.

Ø Van an toaøn phaûi ñaûm baûo:

          - Naêng suaát thoaùt hôi cuûa van phaûi lôùn hôn hoaëc baèng coâng suaát sinh hôi cuûa thieát bò hoaëc ñaûm baûo noài hôi khoâng taêng quaù 10% aùp suaát ñònh möùc cuûa noài.

          - Aùp suaát taùt ñoäng (aùp suaát môû van) phaûi phuø hôïp vôùi aùp suaát laøm vieäc cuûa thieát bò.

Ø Caùc loaïi van an toaøn:

-         Van an toaøn kieåu loø xo: thöôøng duøng nhaát.

-         Van an toaøn kieåu ñoái troïng (quaû taï): chæ duøng cho thieát bò ñaët coá ñònh.

-         Van an toaøn kieåu maøng: thöôøng duøng cho moâi chaát boät hoaëc loaïi moâi chaát coù khaû naêng keát dính, voùn cuïc. Khi aùp suaát ñaït ñeán aùp suaát phaù huyû maøng thì maøng seõ noå, sau ñoù phaûi thay maøng khaùc.

-         Ñöôøng xaû hôi cuûa van an toaøn ñaûm baûo vaøo khoâng gian ñaûm baûo an toaøn cho ngöôøi ñi laïi

-         Khoâng cho pheùp söû duïng van quaû taï cho noài hôi di ñoäng.

-         Aùp suaát caøi ñaët van an toaøn (aùp suaát môû van) thöôøng laø: 1,1 laàn aùp suaát laøm vieäc cho pheùp lôùn nhaát cuûa thieát bò.

2. Đồng hồ áp suất:

 

Ø Duøng ñeå ño aùp suaát beân trong thieát bò. Nhôø coù aùp keá maø ngöôøi vaän haønh bieát ñöôïc aùp suaát beân trong thieát bò, vì vaäy aùp keá caàn phaûi ñaûm baûo ño chính xaùc aùp suaát.

Ø Maët cuûa aùp keá (thang ño) phaûi keû vaïch ñoû ôû soá chæ aùp suaát laøm vieäc cuûa thieát bò. Thang ño cuûa aùp keá phaûi choïn ñeå soá chæ aùp suaát laøm vieäc naèm vaøo khoaûng töø 1/3 ñeán 2/3 thang ño

Ø Aùp keá theo doõi tröïc tieáp aùp suaát phaûi ñaët deã nhìn thaáy taïi saøn phuïc vuï, maët cuûa aùp keá nghieâng khoaûng 300 khi ñaët cao hôn taàm maét.

Gửi bài về cho chúng tôi   Gửi link trang này   In   Lên trên   Trở về
5/35  
Dịch vụ kiểm tra phân tích kỹ thuật
Sắp xếp
Xem từ đến
Số bài / trang
Đo đạc, kiểm tra hệ thống điện, chống sét, nối đất, nối không (22-06-12 | 09:32)
Lập, thẩm định phương án an toàn, đánh giá sự phù hợp máy móc, thiết bị (16-06-12 | 09:38)
Cân chỉnh, hiệu chuẩn van an toàn, áp kế (16-06-12 | 08:44)
Kiểm tra không phá hủy NDT (16-06-12 | 08:11)
Lập hồ sơ máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (16-06-12 | 07:35)
Thông tin liên hệ
Đường dây nóng
028. 35119758 (Mis Thêu)
0909183994
0988083093
Hỗ trợ trực tuyến
Tin - Bài mới nhất
Website liên kết